Jogi nyilatkozat és adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő megnevezése: Korda Filmpark Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz.

Postacím: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz.

email cím: adat@kordafilmpark.hu

telefonszám:36 70 455 6815

Érintett adatkezelések:

 • Weboldalon található „Kapcsolat” megkeresésekkel kapcsolatban tárolt személyes adatok:

Érintettek köre: Weboldalon keresztül info@kordafilmpark.hu-ra küldött információkérés, valamint jegyvásárlás céljából levelet küldők

Az adatkezelés célja:  látogatással kapcsolatban történő megkeresések megválaszolása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: jegyvásárlás megtörténte után a személyes adatok törlésre kerülnek

FILMES TÁBOR (tabor@kordafilmpark.hu e-mail címre) érkező megkeresésekkel kapcsolatban tárolt adatok

Érintettek köre: FILMES TÁBOR  információkérés céljából levelet küldők

Az adatkezelés célja:  az adatkezelő által szervezett táborokkal kapcsolatos megkeresések megválaszolásaregisztráció, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: email cím, táborozó gyermek neve, szülő neve, címe, szülő és gyermek telefonszáma, gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (allergiára, betegségre vonatkozó adatok)

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a táboroztatás befejeztével követően törlésre kerülnek

Hírlevél címzettek adatai

Az adatkezelés célja:  hírlevél küldése, hírlevél címzettjeinek tájékoztatása az aktuális rendezvényekről

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím

Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig

A hírlevélről itt bármikor leiratkozhat!

A személyes adatok tárolásának módja, valamint az adatkezelés biztonsága

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják figyelemmel a technológia állására és az adatkezelés jellegére.

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy megfeleljen a GDPR II. fejezet 5. cikkében rögzített alapelveknek, úgy, mint a   rendelkezésre állás, az adatkezelés hitelessége, az adat bizalmassága, valamint az adatintegritás alapelvének.

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogellenes továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Filmközpont Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelés során biztosítja:

 • az adat titkosságát (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult)
 • az adat sérthetetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét)
 • az adat rendelkezésre állását (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van az adatra, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól, hogy az tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat a Társaság a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatok zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy azt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön e-mailjét, levelét, beadványát stb) ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Társaság a hozzájárulása nélkül az érintett személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha álláspontja szerint a Társaság által végzett adatkezelés kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Panasz benyújtása a Társaságnál:

Az adatkezeléssel összefüggő panaszok fogadása az adat@kordafilmpark.hu  e-mail címen, vagy a fent megadott címen, postai levél útján történhet, az érintettek ilyen módon történő joggyakorlását korlátlanul biztosítani kell.

Panasz a nemzeti adatvédelmi hatóságnál:

Ön ugyanakkor panasszal élhet a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

koordináták:É 47°30’56”; K 18°59’57”

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).